دیگر موضوعات

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول 2.667 0:15:09 از خود بیگانگی
2 دانلود قسمت دوم 2.787 0:15:50
3 دانلود قسمت سوم 2.343 0:13:18
4 دانلود قسمت چهارم 2.823 0:16:02
 
1 دانلود قسمت اول 3.038 0:17:15 بیگانگی با خود
2 دانلود قسمت دوم 3.038 0:17:16
3 دانلود قسمت سوم 2.858 0:16:14
4 دانلود قسمت چهارم 2.706 0:15:22
 
1 دانلود قسمت اول 1.833 0:10:24 بیگانگی انسان از خدا
2 دانلود قسمت دوم 1.838 0:10:26
3 دانلود قسمت سوم 1.583 0:08:59
4 دانلود قسمت چهارم 1.728 0:09:48
 
1 دانلود قسمت اول 2.122 0:12:03 انحطاط مسلمین
2 دانلود قسمت دوم 2.703 0:15:21
3 دانلود قسمت سوم 2.382 0:13:31
4 دانلود قسمت چهارم 2.358 0:13:23
 
1 دانلود قسمت اول 2.182 0:12:24 انسان از دید جهان بینی الهی
2 دانلود قسمت دوم 2.450 0:13:55
3 دانلود قسمت سوم 2.305 0:13:05
4 دانلود قسمت چهارم 2.343 0:13:18
 
1 دانلود قسمت اول 2.761 0:15:41 انسان بودن انسان کامل
2 دانلود قسمت دوم 2.508 0:14:14
3 دانلود قسمت سوم 2.323 0:13:11
4 دانلود قسمت چهارم  2.560 0:14:32
 
1 دانلود قسمت اول 2.195 0:13:26 انسان و داشتن استقلال و آزادی
2 دانلود قسمت دوم 2.365 0:13:26
3 دانلود قسمت سوم 2.120 0:12:02
4 دانلود قسمت چهارم 2.140 0:12:09
 
1 دانلود قسمت اول 2.653 0:15:04 انسان و حساب مادی دنیا
2 دانلود قسمت دوم 2.519 0:14:18
3 دانلود قسمت سوم 2.846 0:16:10
4 دانلود قسمت چهارم 2.391 0:13:35
5 دانلود قسمت پنجم 2.898 0:16:27
 
1 دانلود قسمت اول 649 0:03:40 انسان کامل از نظر عرفانیان
2 دانلود قسمت دوم 3.358 0:19:05
3 دانلود قسمت سوم 3.147 0:17:53
4 دانلود قسمت چهارم 3.350 0:19:02
 
1 دانلود قسمت اول 2.308 0:19:38 فطرت
2 دانلود قسمت دوم 2.129 0:18:06
3 دانلود قسمت سوم 2.125 0:18:04
4 دانلود قسمت چهارم 2.069 0:17:35
 
1 دانلود قسمت اول 1.705 0:14:29 آیا نبوت در زندگی انسان ضروری بود؟
2 دانلود قسمت دوم 1.770 0:15:02
3 دانلود قسمت سوم 1.743 0:14:48
4 دانلود قسمت چهارم 1.807 0:15:21
 
1 دانلود قسمت اول 1.853 0:15:45 زندگی بشر در زمان نبوت
2 دانلود قسمت دوم 1.801 0:15:18
3 دانلود قسمت سوم 1.720 0:14:37
4 دانلود قسمت چهارم 1.540 0:13:05
 
1 دانلود قسمت اول 1.769 0:15:02 نعمت های بهشتی
2 دانلود قسمت دوم 1.770 0:15:02
3 دانلود قسمت سوم 1.937 0:16:28
4 دانلود قسمت چهارم 1.676 0:14:14
 
1 دانلود قسمت اول 1.665 0:14:08 نبوت
2 دانلود قسمت دوم 1.762 0:14:58
3 دانلود قسمت سوم 1.409 0:11:57
4 دانلود قسمت چهارم 1.766 0:15:00
 
1 دانلود قسمت اول 1.884 0:16:01 اعتقادات مسلمانان به معاد
2 دانلود قسمت دوم 1.802 0:15:19
3 دانلود قسمت سوم 1.735 0:14:44
4 دانلود قسمت چهارم 1.585 0:13:27
 
1 دانلود 780 0:14:03 فلسفه قیام عاشورا
 
1 دانلود قسمت اول 1.811 0:27:55 عدل الهی
2 دانلود قسمت دوم 1.813 0:29:19
 
1 دانلود قسمت اول 2.004 0:32:27 انسان کامل
2 دانلود قسمت دوم 1.707 0:27:36
3 دانلود قسمت سوم 1.871 0:30:17
 
1 دانلود قسمت اول 2.235 0:36:13 مکتب
2 دانلود قسمت دوم 1.704 0:27:34

صفحه:    1     ،      2

سخنرانی های استاد شهید مرتضی مطهری
 

پیامبر اکرم (ص)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول 3,825 0:31:04 پیامبر اکرم (ص)
 
2 دانلود قسمت دوم 3,619 0:29:24
 

امام حسین (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود (1) 21,852 0:39:43 تحریفات عاشورا
2 دانلود (2) 21,619 0:37:43
3 دانلود (3) 19,492 0:39:45
 
1 دانلود  17,193  0:28:27 حادثه عاشورا
 

امام صادق (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول 3,825 0:31:04 امام صادق (ع)
2 دانلود قسمت دوم 3,619 0:29:24
3 دانلود قسمت سوم 3,042 0:24:42
4 دانلود قسمت چهارم 3,045 0:24:43
5 دانلود قسمت پنجم 2,956 0:23:59
6 دانلود قسمت ششم 2,608 0:21:10
7 دانلود قسمت هفتم 2,621 0:21:16
8 دانلود قسمت هشتم 2,972 0:24:11
 

تفسیر قرآن

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول 2.062 0:33:24 تفسیر سوره نور
2 دانلود قسمت دوم 1.897 0:30:42
3 دانلود قسمت سوم 1.811 0:29:19
4 دانلود قسمت چهارم 1.557 0:25:11
 
1 دانلود قسمت اول 2.007 0:32:29 تفسیر سوره معارج
2 دانلود قسمت دوم 1.741 0:28:11
 
1 دانلود قسمت اول 2.067 0:33:28 تفسیر سوره مدثر
2 دانلود قسمت دوم 1.652 0:26:43
 
1 دانلود قسمت اول 1.594 0:25:45 تفسیر سوره قیامت
2 دانلود قسمت دوم 1.808 0:29:4
3 دانلود قسمت سوم 1.883 0:30:28
4 دانلود قسمت چهارم 1.736 0:28:04
5 دانلود قسمت پنجم 1.516 0:24:30
6 دانلود قسمت ششم 1.458 0:23:34
 
1 دانلود قسمت اول 1938 0:31:22 تفسیر سوره فجر
2 دانلود قسمت دوم 1.505 0:24:20
 
1 دانلود 2.643 0:40:46 تفسیر سوره قارعه
 
1 دانلود 1.167 0:18:50 تفسیر سوره تکاثر

دیگر موضوعات

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول  2.553  0:14:30 استدلال ذهنی
2 دانلود قسمت دوم  2.983  0:16:56
3 دانلود قسمت سوم  2.546  0:14:27
4 دانلود قسمت چهارم  2.664  0:15:08
 
1 دانلود قسمت اول  2.603  0:11:05 استفهام یک مطلب یعنی نفهمیدن
2 دانلود قسمت دوم  3.126  0:13:19
3 دانلود قسمت سوم  2.866  0:12:12
4 دانلود قسمت چهارم  2.150  0:12:12
 
1 دانلود قسمت اول  2.635  0:14:58 فطرت خدادادی
2 دانلود قسمت دوم  2.735  0:15:32
3 دانلود قسمت سوم  2.021  0:11:28
4 دانلود قسمت چهارم  2.477  0:14:04
 
1 دانلود قسمت اول  2.453  0:13:56 خلقت انسان
2 دانلود قسمت دوم  2.749  0:15:37
3 دانلود قسمت سوم  2.378  0:13:30
4 دانلود قسمت چهارم  2.473  0:14:03
 
1 دانلود قسمت اول  2.078  0:11:48 پیروی از هوای نفس
2 دانلود قسمت دوم  1.970  0:11:11
3 دانلود قسمت سوم  1.993  0:11:19
4 دانلود قسمت چهارم  2.054  0:11:39
 
1 دانلود قسمت اول 2.385 0:13:32 روح مطلق انسان
2 دانلود قسمت دوم 2.354 0:13:22
3 دانلود قسمت سوم 2.055 0:11:40
 
1 دانلود قسمت اول 2.239 0:12:43 شناخت انسان کامل
2 دانلود قسمت دوم 2.850 0:16:11
3 دانلود قسمت سوم 2.485 0:14:07
4 دانلود قسمت چهارم 2.406 0:13:40
 
1 دانلود قسمت اول 2.420 0:13:45 تغیرات تکامل در طول زمان بر انسان
2 دانلود قسمت دوم 2.933 0:16:39
3 دانلود قسمت سوم 2.694 0:15:18
4 دانلود قسمت چهارم 2.497 0:14:11
 
1 دانلود قسمت اول 2.450 0:13:55 تکامل بشری
2 دانلود قسمت دوم 1.480 0:08:24
3 دانلود قسمت سوم 1.302 0:07:23
4 دانلود قسمت چهارم 4.752 0:27:00
 
1 دانلود قسمت اول 2.744 0:15:35 تکامل فرد
2 دانلود قسمت دوم 2.273 0:12:54
3 دانلود قسمت سوم 2.342 0:13:18
4 دانلود قسمت چهارم 2.825 0:16:03
 
1 دانلود قسمت اول 2.414 0:13:42 توحید و خدا شناسی در خلقت انسان
2 دانلود قسمت دوم 2.950 0:16:45
3 دانلود قسمت سوم 2.174 0:12:20
4 دانلود قسمت چهارم 2.398 0:13:37
 
1 دانلود قسمت اول 2.749 0:15:37 وحی الهی به انسان
2 دانلود قسمت دوم 2.566 0:14:34
3 دانلود قسمت سوم 2.513 0:14:16
4 دانلود قسمت چهارم 2.928 0:16:38
 
1 دانلود قسمت اول 2.019 0:11:28 اخلاق انسان کامل
2 دانلود قسمت دوم 1.966 0:11:10
3 دانلود قسمت سوم 1.794 0:10:11
4 دانلود قسمت چهارم 1.786 0:10:08
 
1 دانلود قسمت اول 2.788 0:15:50 ارزش انسان از دیدگاه جهان بینی الهی و مادی
2 دانلود قسمت دوم 2.732 0:15:31
3 دانلود قسمت سوم 2.365 0:13:26
4 دانلود قسمت چهارم 2.845 0:16:10

صفحه:     1    ،    2

نظام تمدن نوین اسلامی