رابطه دین با آزادی چیست؟

آیا دین را باید مقدم بر آزادی دانست؟ یا بالعکس؛

آزادی اصل است و دین تابعی از آن گروهی چنین پنداشته اند که آزادی اصل و مقدم بر هر چیزی و از جمله دین است. زیرا اگر دین را اصل بدانیم و آزادی را پرتوی از آن، به هنگام پذیرش دین آزاد نخواهیم بود. به عبارت دیگر، پذیرش اصل دین - مانند هر کار دیگر اختیاری انسان - وقتی ارزشمند و مستلزم و اجر و ثواب الهی است که آزادانه و از روی اختیار باشد؛ و اگر آزادی را فرع و جایگاه آن را بعد از دین بدانیم، لازمه اش این است که به هنگام پذیرش دین آزاد نباشیم و در نتیجه عمل ما هم عاری از اختیار می گردد. در حالی که انتخاب دین باید آزادانه صورت گیرد و ایمان، به عنوان یک عمل اختیاری که ریشه در ژرفای قلب آدمی دارد، چیزی نیست که با زور و اجبار بتوان بر کسی تحمیل کرد و از هیمن رو خداوند هم در قرآن کریم می فرماید: " لااکراه فی الدین قدتبینن الرشد من الغی"بنابراین، آزادی اصل و مقدم بر دین است و اساسا وجود و اعتبار دین در پرتوی آزادی معنای پیدا می کند.

 

نظام تمدن نوین اسلامی