مجموعه جلسه تاریخ برگزاری عنوان جلسه دانلود فایل تصویری
1 1 5 / 11 / 85 درآمدی بر سیاست گذاری، تصمیم سازی و چاره اندیشی سرور 1 - سرور 2
2 5 / 11 / 85 درآمدی بر مبانی دكترینولوژی سرور 1 - سرور 2
3 12 / 11 / 85 انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا سرور 1 - سرور 2
4 12 / 11 / 85 درآمدی بر درخت فلسفه سرور 1 - سرور 2
5 3 / 12 / 85 درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیك مدرنیسم و اسلام سرور 1 - سرور 2
6 3 / 12 / 85 انطباق طرح استراتژیك با فلسفه سرور 1 - سرور 2
7 10 / 12 / 85 درآمدی بر طرح تطبیقی كلبه ی كرامت و كلبه ی دیجیتالی سرور 1 - سرور 2
8 10 / 12 / 85 درآمدی بر جنین حكمت سرور 1 - سرور 2
2 9 17 / 12 / 85 انسان شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی سرور 1 - سرور 2
10 17 / 12 / 85 درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی هجری سرور 1 - سرور 2
11 24 / 12 / 85 مبانی طرح‌ریزی استراتژیك عالم غربی - دنیا سازی سرور 1 - سرور 2
12 24 / 12 / 85 مبانی طرح‌ریزی استراتژیك عالم اسلامی - عقبا سازی سرور 1 - سرور 2
13 16 / 1 / 86 پارادایم تطبیقی (1) - انتقال شناسی سرور 1 - سرور 2
14 16 / 1 / 86 پارادایم تطبیقی (2) - سوپر پارادایم امانیسم سرور 1 - سرور 2
15 23 / 1 / 86 پارادایم تطبیقی (3) - استعلاء شناسی سرور 1 - سرور 2
16 23 / 1 / 86 پارادایم تطبیقی (4) - ابر وادی خداگرایی سرور 1 - سرور 2
3 17 30 / 1 / 86 انتقال شناسی اقتصادی - اجتماعی و نظامی در غرب سرور 1 - سرور 2
18 30 / 1 / 86 روش تحلیل استراتژیك سرور 1 - سرور 2
19 6 / 2 / 86 درآمدی بر دكترین توسعه، رشد و تعالی سرور 1 - سرور 2
20 6 / 2 / 86 رویارویی جهان نور و ظلمت سرور 1 - سرور 2
21 13 / 2 / 86 قاعده و یقین سرور 1 - سرور 2
22 13 / 2 / 86 قواعد و اقدام سرور 1 - سرور 2
23 20 / 2 / 86 عزیمت در محیط سرور 1 - سرور 2
24 20 / 2 / 86 عمق سیاست سرور 1 - سرور 2
4 25 27 / 2 / 86 عیار سنجی اقدام سرور 1 - سرور 2
26 27 / 2 / 86 قواعد سیستم سرور 1 - سرور 2
27 3 / 3 / 86 درآمدی بر بیوسیبورگ سرور 1 - سرور 2
28 3 / 3 / 86 دکترین سیستم سرور 1 - سرور 2
29 10 / 3 / 86 سیستم های ذهنی سرور 1 - سرور 2
30 10 / 3 / 86 سیستم های فطری سرور 1 - سرور 2
31 17 / 3 / 86 هویت سیستمی سرور 1 - سرور 2
32 17 / 3 / 86 جایگاه دكترین در سیاست و چاره سرور 1 - سرور 2
5 33 24 / 3 / 86 جامعه ی رحمی سرور 1 - سرور 2
34 24 / 3 / 86 عرصه شناسی سرور 1 - سرور 2
35 31 / 3 / 86 درآمدی تئوری بازی ها در سیاست سرور 1 - سرور 2
36 31 / 3 / 86 درآمدی بر مهندسی سیاسی سرور 1 - سرور 2
37 7 / 4 / 86 روند روابط خارجی سرور 1 - سرور 2
38 7 / 4 / 86 روند دیپلماسی عمومی سرور 1 - سرور 2
39 14 / 4 / 86 معرفت الضعف / آسیب شناسی سرور 1 - سرور 2
40 14 / 4 / 86 تهدید شناسی سرور 1 - سرور 2
سلام

اینهم از اپلود باز

خوبیش اینه که تا ۲۰۰ ساعت لینکش مستقیمه

ادامه دانلود ساپورت میکنه

سرعتشم نسبتا خوبه

کسانی که دانلود میکنن بیزحمت نظر یادشون نره.


http://s2.picofile.com/file/7250917846/Edame_matlab1.jpg


نظام تمدن نوین اسلامی