1. دانشوران شیعه، در راه رشد فضیلت ها و تعالی ارزش ها و اندیشه ها، از جان و روان خود مایه گذاشته اند و برای پیمودن این راه، مجاهدت علمی و معنوی را بر رفاه دنیوی برتری داده اند تا بتوانند دریچه ای از حقایق و اندیشه های راستین را بر روی مشتاقان و جویندگان دانش بگشانید.
برچسب ها : دانشوران شیعه ,


نظام تمدن نوین اسلامی