امام خمینی در همان اوایل انقلاب نسبت به دنیاگرایی و معیشت طلبی هشدار می دهند که این موارد شور انقلابی را از بین می برد.

صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
نظام تمدن نوین اسلامی