تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی
حجت الاسلام پناهیان - نفاق


حجت الاسلام پناهیان - نفاق

دانلود حجت الاسلام پناهیان با موضوع نفاق
زمان: شبهای جمعه از 9 آذرماه سال91 تا 6 تیرماه سال 92
مکان: تهران - هیئت شهدای گمنام
تعداد: 24 جلسه

ادامه مطلب را کلیک کنید
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه اول 39:20
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه دوم 45:21
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه سوم 1:04:15
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه چهارم 1:02:36
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه پنجم 1:09:38
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه ششم 42:46
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه هفتم 53:29
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه هشتم 52:53
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه نهم 1:00:51
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه دهم 58:15
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه یازدهم 51:46
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه دوازدهم 49:24
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه سیزدهم 1:07:10
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه چهاردهم 58:57
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه پانزدهم 42:55
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه شانزدهم 1:04:55
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه هفدهم 46:02
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه هجدهم 40:27
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه نوزدهم 51:42
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیستم 48:05

حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیست و یکم 42:33
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیست و دوم 45:59
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیست و سوم 40:59
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیست و چهارم 55:38

برچسب ها : دانلود مجموعه جلسات استاد پناهیان - نفاق , جلسات استاد پناهیان با موضوع نفاق , مجموعه جلسات استاد پناهیان با موضوع نفاق , دانلود صوتی مجموعه جلسات استاد پناهیان با موضوع نفاق , دانلود فایل صوتی مجموعه جلسات استاد پناهیان با موضوع نفاق , دانلود صوتی مجموعه جلسات استاد پناهیان , پناهیان با موضوع نفاق ,


نظام تمدن نوین اسلامی