حسن عرفان

پاره ای از فرمانهای عبادتی، تربیتی و اخلاقی به پیامبر اكرم(ص)

خگفتنی است كه گرچه این خطابها به پیامبر اكرم(ص) است؛ ولی مقصود عامّی دارد. این فرامین از این قرار است: 1. به یاد خدا بودن. 2. عبادت.

گفتنی است كه گرچه این خطابها به پیامبر اكرم(ص) است؛ ولی مقصود عامّی دارد. این فرامین از این قرار است:
1. به یاد خدا بودن.1
2. عبادت.2
3. عبادت مخلصانه.3
4. شب زنده داری.4
5. اقامة نماز.5
6. سجده.6
7. تلاوت قرآن.7
8. دست بالا بردن هنگام تكبیر.8
9. استعاذه.9
10.تسبیح و تحمید.10
11. خواندن دعاهای ویژه.11
12. شكرگزاری.12
13. بازگویی نعمتها.13
14. استغفار (برای خویش، مؤمنان و مؤمنات).14
15. توكّل بر خدا.15
16. تقوا پیشگی.16
17. گذشت.17
18. مشورت.18
19. پاك كردن جامه.19
20. گریز از پلیدی.20


پی نوشت:
1) اعراف / 205 ؛ كهف / 24.
2) حجر / 99؛ هود / 123؛‌ مریم / 65.
3) زمر / 2 و 11 و 14.
4) مزمّل / 7؛ انسان / 26؛ طور / 49؛ هود / 114؛ طه / 130؛ إسراء / 79.
5) كوثر / 2؛ إسراء / 78؛ طه / 14.
6) علق / 19؛ انسان / 26؛ حجر / 98.
7). مزمّل / 4.
8) كوثر / 2.
9). اعراف / 200؛ نحل / 98؛ غافر / 56؛ فصّلت / 36.
10) ق / 39؛ طور / 48؛ نصر / 3؛ انسان / 26؛ اعلی / 2؛ آل عمران / 40؛ طه / 130؛ واقعه / 74.
11) إسراء / 80؛ طه / 114.
12) زمر / 66.
13) ضحی / 11.
14) نساء / 106؛ آل عمران / 159؛ محمّد / 19؛ ممتحنه / 12؛ غافر / 40؛ نور / 62.
15) آل عمران / 159؛ نمل / 79؛ مزمّل / 9؛ شعراء / 217؛ هود / 123.
16) احزاب / 1 و 37.
17) بقره / 286؛ آل عمران / 159؛ مائده / 13؛ اعراف / 199.
18) آل عمران / 159.
19) مدّثر / 4.
20) همان / 5.

منبع: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره162.


نظام تمدن نوین اسلامی