به ترتیب سخنرانان


           شخصیت های حوزوی
                             شخصیت های دانشگاهی               
به ترتیب موضوعات سخنرانی

نظام تمدن نوین اسلامی