تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

پاسخ : در بعضی اخبار و روایات اشاراتی به ذریه و فرزندان امام زمان شده است اما دلیل معتبری نداریم که ازدواج و فرزند داشتن ایشان را اثبات یا نفی کند . ممکن است همسرو فرزند آن حضرت به طور ناشناس در بین مردم باشند و حتی خود نیز از نسب خود اطلاع نداشته باشند و ممکن است که حضرت به خاطر امر غیبت که مصلحت بزرگی دارد ، ازدواج نکرده باشند و ممکن است ازدواج کرده باشند و اولاد نداشته باشند . به طور کلی صحبت از ازدواج آن حضرت و مسکن او امری شخصی است و اثری در سعادت ما ندارد و وظیفه ما جلب رضایت آن حضرت است. خداوند به خاطر مصلحتی که عامل غیبت ایشان است خواسته که این امور مخفی بماند .


نظام تمدن نوین اسلامی