تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

پاسخ: بهترین دلگرمی، وجود امامی مهربان است که نهایت آرزویش، ظهور می‌باشد. ظهوری که در پرتو آن زیبایی‌های عالم هستی آشکار می‌شود و آدمیان به سوی خوبی‌ها حرکت می‌کنند. امامی که منتظر ما است، منتظر آمادگی ما مردم. او نه تنها برای ظهور دعا می‌کند بلکه با همه وجود برای تحقق امر فرج تلاش می‌کند. او نه تنها به حل مشکلات زندگی انسان‌ها می‌پردازد بلکه انسان‌های قابل و شایسته را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد و آنان را که واقعا خواستار حضور در جمع یارانش هستند پرورش روحی می‌دهد. ما باید بدانیم ظهور دور نیست اگر آن را بخواهیم، ما باید بدانیم، یاوران مهدی(ع)از میان همین مردمند و هر کس تقوی و ایمانش را حفظ کند می‌تواند در گروه یاران باشد. ما باید بدانیم او ناظر و شاهد بر اعمال ماست و تلاش منتظران را می‌بیند و ضمن دعا برای آنان، آنها را یاری می‌دهد.


نظام تمدن نوین اسلامی