تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی


خیر لزومی ندارد که در ارتباط مستقیم باشند و اساسا در دوره ی غیبت کبرا بنا بر ارتباط مستقیم و ملاقات نیست. بله در موارد خاص و اندکی چنین توفیقی حاصل می شود. بله بدون شک امام زمان به شیعیان خود و به ویژه به عالمانی که مرجعیت شیعه و زمام امر مسلمین را در نهایت اخلاص و صفا و پاکی بر عهده گرفته اند ، عنایت و توجه خاص دارند و هدایت ها ی ویژه ی آن حضرت شامل حال آنان میشود و اگر عنایات و کمک ها و هدایت های ایشان نباشد دشمنان ریشه ی شیعیان را خرد می کردند. بنابر این ارتباط مستقیم و ملاقات مستقیم لزومی ندارد اما ارتباط غیر مستقیم و عنایات و هدایتهای ویژه ی امام زمان حتما وجود و لزوم دارد.

نظام تمدن نوین اسلامی