تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

پاسخ : امامان نیز همچون سایر افراد عرب بوده اند که مرسوم بود نامی داشته باشند و به صفاتی مشهور می شدند که لقب آنها محسوس می گردید .

نام دوازدهمین امام (ع) محمد و یکی از القاب حضرت مهدی می باشد .


نظام تمدن نوین اسلامی