تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

پاسخ : حرمت بردن نام حضرت تا زمان ظهور ایشان در محافل و مجالس به استناد به روایاتی است که در این زمینه وارد شده است اما برخی از علما آن را جایز دانسته اند و حرمت آن را مربوط به دوره خاصی از زمان دانسته اند .


نظام تمدن نوین اسلامی