تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

جلسه ۲۵۱ : جهان متوالی (۱) | ۳۰ / ۱۰ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۵۲ : جهان موازی (۴) | ۷ / ۱۱ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۵۳ : جهان موازی (۵) | ۷ / ۱۱ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۵۴ : جهان موازی (۶) | ۲۱ / ۱۱ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۵۵ : جهان متوالی (۲) – دکترین اشباع | ۲۱ / ۱۱ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۵۶ : گزارش یک جشنواره | ۲۸ / ۱۱ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۳ : ( جلسه ۲۵۷ تا ۲۶۴ )

جلسه ۲۵۷ : ذهن پروار | ۵ / ۱۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۵۸ : ذهن افسرده | ۵ / ۱۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۵۹ : جهان ۲۰۱۲ – نقطه عطف جنگ جهانی چهارم | ۱۲ / ۱۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۰ : چیتا – ذهن بودایی | ۱۸ / ۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۱ : حکمت فواد | ۱۸ / ۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۲ : چیتا – ذهن هندو | ۲۵ / ۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۳ : وجود ذهنی (۱) | ۲۵ / ۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۴ : حباب ذهنی | ۱ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۴ : ( جلسه ۲۶۵ تا ۲۷۲ )

جلسه ۲۶۵ : تربیت ذهنی | ۱ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۶ : نسبت شناسی مغز و ذهن ۸ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۷ : زنای ذهنی (۱) | ۸ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۸ : نسبت شناسی مغز و ذهن (۲) | ۱۵ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶۹ : زنای ذهنی (۲) | ۱۵ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۰ : جهان موازی (۷) | ۲۲ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۱ : زنای ذهنی (۳) | ۲۲ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۲ : جهان موازی (۸) | ۲۹ / ۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۵ : ( جلسه ۲۷۳ تا ۲۸۰ )

جلسه ۲۷۳ : زنای ذهنی (۴) در زندگی دوم | ۵ / ۳ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۴ : دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی‌| ۵ / ۳ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۵ : تجاوز به ذهن (۱) – دموکراسیتی | ۱۲ / ۳ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۶ : تجاوز به ذهن (۲) – کان سیومرکراسی و بیوماشین‌های خوشحال | ۱۲ / ۳ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۷ : تجاوز به ذهن (۳) – پورنوکراسی و مهندسی رضایت | ۱۹ / ۳ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۸ : تجاوز به ذهن (۴) – سبک زندگی بدون پلیس ذهن | ۲ / ۴ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷۹ : تجاوز به ذهن (۵) – نیوایندیویژوالیزاسیون | ۱۷ / ۴ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸۰ : میدان صفر سلامت | ۱۷ / ۴ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۶ : ( جلسه ۲۸۱ تا ۲۸۸ )

جلسه ۲۸۱ : زنای ذهنی (۵) | ۳۰ / ۴ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸۲ : جامعه رحمی‌(۲) | ۳۰ / ۴ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸۳ : ذکر و خیال– حس و حال | ۶ / ۵ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸۴ : زنای ذهنی (۶) | ۶ / ۵ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸۵ : موعود گرایی و آواتاریسم (۱) | ۱۳ / ۵ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸۶ : مهدی (عج) حقیقتی بر گونه ی آواتارها | ۲۰ / ۵ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸۷ : مهدویت ، حقیقتی بر گونه ی آواتارها | ۲۷ / ۵ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸۸ : شاخ آفریقا – در جنگ جهانی چهارم | ۳ / ۶ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۷ : ( جلسه ۲۸۹ تا ۲۹۶ )

جلسه ۲۸۹ : درآمدی بر دکترینولوژی (۲) | ۱۷ / ۶ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۰ : درآمدی بر دکترین ملی زندگی | ۱۷ / ۶ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۱ : زنای ذهنی (۷) | ۲۴ / ۶ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۲ : زنای ذهنی (۸) | ۲۴ / ۶ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۳ : به سر عقل آمدن یک انقلاب ! انعطاف یا انحراف ؟ مسأله این است ! | ۳۱ / ۶ / ۹۰

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۴ : بیوتئولوژی | ۷ / ۷ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۵ : سیستم مدرنیسم در کارکردگرایی | ۱۴ / ۷ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۶ : نظام حضور در کارکرد گرایی | ۱۴ / ۷ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۸ : ( جلسه ۲۹۷ تا ۳۰۴ )

جلسه ۲۹۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱) | ۲۱ / ۷ / ۹۰

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۸ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۱) | ۲۱ / ۷ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹۹ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲) | ۲۸ / ۷ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۰ : پیش به سوی ۲۰۱۲ حشاشین ! | ۲۸ / ۷ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۱ : شورش علیه طمع (۱) | ۵ / ۸ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۲ : شورش علیه طمع (۲) – جهان بدون وال استریت | ۱۲ / ۸ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۳ : شورش علیه طمع (۳) – مرگ بر بورس | ۱۹ / ۸ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۴ : شورش علیه طمع (۴) – من کلاهبردارم پس هستم ! – (بیت عنکبوت) | ۲۶ / ۸ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۹ : ( جلسه ۳۰۵ تا ۳۱۲ )

جلسه ۳۰۵ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۳) – حصن و حفظ | ۲۶ / ۸ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۶ : شورش علیه طمع (۵) – راز بقاء آن یک درصد | ۳ / ۹ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۷ : دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی‌| ۳ / ۹ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۸ : شورش علیه طمع (۶) – زندگی پول و دیگر هیچ | ۱۰ / ۹ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰۹ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۴) – لباس و ثیاب | ۱۷ / ۹ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۰ : شورش علیه طمع (۷) – عبدالطمع ، پولشویی در دست شیطان | ۱۷ / ۹ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۱ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۲) – جهان هومر | ۲۴ / ۹ / ۹۰

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۲ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۵) – تقوا و اطاعت – عدد و احصاء | ۲۴ / ۹ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۴۰ : ( جلسه ۳۱۳ تا ۳۲۰ )

جلسه ۳۱۳ : شورش علیه طمع (۸) – دکترین شوک | ۱ / ۱۰ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۴ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۶) – نوم و احلام | ۸ / ۱۰ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۵ : شورش علیه طمع (۹) – دکترین فریدمن (۱) | ۸ / ۱۰ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۶ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۷) – خسارت و عاقبت | ۱۵ / ۱۰ / ۹۰

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۸) – إیاب و مأب | ۲۲ / ۱۰ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۸ : شورش علیه طمع (۱۰) – دکترین فریدمن (۲) | ۲۲ / ۱۰ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱۹ : سینمای فلسفی و فلسفه ی سینما | ۲۹ / ۱۰ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲۰ : کلبه در راه ! | ۲۹ / ۱۰ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۴۱ : ( جلسه ۳۲۱ تا ۳۲۸ )

جلسه ۳۲۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۲) | ۶ / ۱۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲۲ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۹) | ۶ / ۱۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲۳ : درآمدی بر دکترین سینما (۳) | ۱۳ / ۱۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲۴ : شورش علیه طمع (۱۱) | ۱۳ / ۱۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲۵ : درآمدی بر دکترین سینما (۴) | ۲۰ / ۱۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲۶ : شورش علیه طمع (۱۲) – دکترین فریدمن (۳) | ۲۰ / ۱۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۵) – کلبه ی دیجیتال | ۲۷ / ۱۱ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲۸ : روی کرد ولایت مدار (۲) – مهندسی سیاسی (۲) | ۴ / ۱۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۴۲ : ( جلسه ۳۲۹ تا ۳۳۶ )

جلسه ۳۲۹ : درآمدی بر الگوی اسلامی‌– ایرانی پیشرفت | ۴ / ۱۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۰ : روی کرد ولایت مدار (۳) – مهندسی سیاسی (۳) | ۱۱ / ۱۲ / ۹۰

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۶) – جامعه ی دیجیتال | ۱۸ / ۱۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۲ : مهندسی سیاسی (۴) | ۱۸ / ۱۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۳ : درآمدی بر دکترین سینما (۷) – جامعه ی دیجیتال (۲) | ۲۵ / ۱۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۴ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۰) | ۲۵ / ۱۲ / ۹۰

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۵ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۱) | ۱۷ / ۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۶ :درآمدی بر دکترین سینما (۷) – جامعه ی دیجیتال (۳) | ۱۷ / ۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۴۳ : (جلسه ۳۳۷ تا ۳۴۵)

جلسه ۳۳۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۲) – عبور از سایه | ۲۴ / ۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۸ : درآمدی بر دکترین سینما (۹) – جامعه‌ی دیجیتالی (۵) | ۳۱ / ۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۳۹ : دکترین ملی حسابداری جمهوری اسلامی‌ایران | ۳۱ / ۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۰ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۰) – هنر حضور | ۷ / ۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۱ : شورش علیه طمع (۱۳) – سمینار حجت الاسلام حسینی | ۷ / ۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۱) – آیت مداری (۱) | ۱۴ / ۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۳ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۳) – زراعت و صیرورت | ۱۴ / ۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۴ : شورش علیه طمع (۱۴) – حرص و ولع عمر| ۲۱ / ۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۴۴ : (جلسه ۳۴۵ تا ۳۵۲)

جلسه ۳۴۵ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۲) – آیت مداری (۲) | ۲۸ / ۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۶ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۴) | ۲۸ / ۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۷ : سبک زندگی، حال، کرسی حیات | ۴ / ۳ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۸ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۳) – حکمت حسن | ۴ / ۳ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴۹ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۴) – معجزه | ۱۱ / ۳ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۰ : شورش علیه طمع (۱۵) – سیلا و کرایب دیس ، بازی از هر دو سر باخت | ۱۱ / ۳ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۱ : جهان موازی (۹) | ۱۸ / ۳ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۵ ) | ۱۸ / ۳ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۴۵ : (جلسه ۳۵۳ تا ۳۶۰)

جلسه ۳۵۳ : جهان موازی (۱۰) | ۲۵ / ۳ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۴ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۵) | ۲۵ / ۳ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۵ :جهان موازی (۱۱) | ۱ / ۴ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۶ : سبک زندگی (۲) – ایمان و عمل | ۱ / ۴ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۷ : سبک زندگی (۳) – هستی و ایمان | ۸ / ۴ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۸ :درآمدی بر دکترین سینما (۱۶) | ۸ / ۴ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵۹ : شورش علیه طمع (۱۶) – برکت و انفاق | ۲۲ / ۴ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۶۰ :سبک زندگی (۴) – حاصل عمر | ۲۲ / ۴ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۴۶ : (جلسه ۳۶۱ تا ۳۶۸)

جلسه ۳۶۱ : علوم اقتدارآفرین | ۲۹ / ۴ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۶۲ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۶) – خبر و استطاعت صبر | ۵ / ۵ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۶۳ : سبک زندگی (۵) – فِـتـنه و اقـتدار | ۵ / ۵ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۶۴ : سبک زندگی (۶) – اسلوب زندگی خضری (۱) | ۱۲ / ۵ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۶۵ : درآمدی بر دکترینولوژی (۴) – علوم اقتدارآفرین (۲) | ۱۲ / ۵ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۶۶ : درآمدی بر دکترینولوژی (۵) – علوم اقتدارآفرین (۳) | ۱۹ / ۵ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۶۷ : سبک زندگی (۷) – اسلوب زندگی خضری (۲) | ۱۹ / ۵ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۶۸ : شورش علیه طمع (۱۷) – رزق و برکت | ۲۶ / ۵ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

مجموعه ۴۷ : (جلسه ۳۶۹ تا ۳۷۶ )

جلسه ۳۶۹ : درآمدی بر دکترینولوژی (۶) – علوم اقتدارآفرین (۴) | ۲۶ / ۵ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۷۰ : سبک زندگی (۸) – بهشت در سیاه‌چاله | ۲ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۷۱ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۷) – دکترین زمان (۱) | ۲ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۷۲ : ترند‌گذاری (۱) – انسان طراز | ۹ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۷۳ : علوم اقتدارآفرین (۵) – علم مبارزه‌ی کمونیسم | ۹ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | RodfileUploadbaz

جلسه ۳۷۴ : ترند‌گذاری (۲) – ناتو یا ساتو | ۱۶ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۷۵ : علوم اقتدارآفرین (۶) – علم مبارزه‌ی اسلام | ۱۶ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۷۶ : ترند‌گذاری (۳) – قلب جهان | ۲۳ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

مجموعه ۴۸ : (جلسه ۳۷۷ تا ۳۸۴)

جلسه ۳۷۷ : علوم اقتدارآفرین (۷) – علم مبارزه‌ی لیبرالیسم | ۲۳ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۷۸ : عکس یادگاری با شیطان – بررسی دکترین شیطان | ۳۰ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۷۹ : ترند‌گذاری (۴) – قدرت ملی | ۳۰ / ۶ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۸۰ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۷) | ۶ / ۷ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۸۱ : ترند‌گذاری (۵) – برندگذاری | ۱۳ / ۷ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۸۲ : ترند‌گذاری (۶) – دولت طراز | ۱۳ / ۷ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۸۳ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۸) – دکترین لقمان | ۲۰ / ۷ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۸۴ : ترند‌گذاری (۷) – امت طراز | ۲۰ / ۷ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

مجموعه ۴۹ : (جلسه ۳۸۵ تا ۳۹۲ )

جلسه ۳۸۵ : شورش علیه طمع (۱۸) – بازار آزاد – بازار صلواتی | ۲۷ / ۷ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۸۶ : ترند‌گذاری (۸) – بیت طراز | ۲۷ / ۷ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۸۷ : جهان مقارن | ۹۱ / ۸ / ۴

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۸۸ : ترند گذاری (۹) – علم طراز | ۱۱ / ۸ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۸۹ : ترند گذاری (۱۰) – نظام طراز | ۱۱ / ۸ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۹۰ : شورش علیه طمع (۱۹) – اقتصاد مقاومتی | ۱۸ / ۸ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۹۱ : ترند گذاری (۱۱) – اصل قضیه | ۱۸ / ۸ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۹۲ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۲) – حیوانات سیاسی Political Animals | تاریخ ۲۵ / ۸ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۵۰ : (جلسه ۳۹۳ تا ۴۰۰ )

جلسه ۳۹۳ : ترند‌گذاری (۱۲) – عرش الرحمن | ۱۶ / ۹ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۹۴ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۹) – معماری حیات | ۱۶ / ۹ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۹۵ : روی کرد معرفت‌مدار (۳) | ۲۳ / ۹ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۹۶ : لیبی در جنگ جهانی چهارم | ۲۳ / ۹ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۹۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۸) – ریخت شناسی (۱) – هفت | ۳۰ / ۹ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳۹۸ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۹) – ریخت شناسی (۲) – هجرت | ۳۰ / ۹ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۹۹ : روی کرد حیات‌مدار (۲) | ۷ / ۱۰ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۰۰ : شورش علیه طمع (۲۰) – ربای مرکب | ۷ / ۱۰ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۵۱ : (جلسه ۴۰۱ تا ۴۰۸ )

جلسه ۴۰۱ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۰) – دکترین اسلام (۱) | ۲۱ / ۱۰ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۰۲ : سبک زندگی (۹) – هلاکت حرث و نسل | ۲۱ / ۱۰ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۰۳ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۱) – دکترین اسلام (۲) | ۲۸ / ۱۰ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۰۴ : تـرنـد‌گـذاری (۱۳) – مِلک طراز | ۲۸ / ۱۰ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۰۵ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۰) – هنر افسرده | ۵ / ۱۱ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۰۶ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۲) – دکترین اسلام (۳) | ۵ / ۱۱ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۰۷ : جهــان مــوازی (۱۲) | ۱۲ / ۱۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۰۸ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۳) – دکترین اسلام (۴) | ۱۲ / ۱۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

مجموعه ۵۲ : (جلسه ۴۰۹ تا ۴۱۶ )

جلسه ۴۰۹ : جهــان مــوازی (۱۳) | ۱۹ / ۱۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۱۰ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۴) – دکترین اسلام (۵) | ۱۹ / ۱۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۱۱ : تـرنـد‌گـذاری (۱۴) – ارشـاد مـلّـی | ۲۶ / ۱۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۱۲ : نـقد عـلم | ۲۶ / ۱۱ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۱۳ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۵) – دکترین اسلام (۶) | ۳ / ۱۲ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۱۴ : شورش علیه طمع (۹) – تـجارت ویـژه | ۳ / ۱۲ / ۹۱

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۱۵ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۳) – کمپین بازنده‌ها (۱) | ۱۰ / ۱۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۱۶ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۴) – کمپین بازنده‌ها (۲) | ۱۷ / ۱۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۵۳ : (جلسه ۴۱۷ تا ۴۲۴ )

جلسه ۴۱۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۱) – ریخت شناسی (۳) – سینمای مخاطب | ۱۷ / ۱۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۱۸ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲۶) – دکترین اسلام (۷)- دکترین امنیتی – دفاعی اسلام | ۲۴ / ۱۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۱۹ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (۳) – از عرش تا معبد دلفی | ۲۴ / ۱۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۲۰ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود | ۲۴ / ۱۲ / ۹۱

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۲۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۲) – سینمای لیبرال (۱) | ۲۲ / ۱ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۲۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۳) – سینمای لیبرال (۲) | ۲۲ / ۱ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۲۳ : عراق در جنگ جهانی چهارم | ۲۹ / ۱ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۲۴ : تـرنـد‌گـذاری (۱۵) – اطمینان | ۲۹ / ۱ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۵۴ : (جلسه ۴۲۵ تا ۴۳۲ )

جلسه ۴۲۵ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۴) – هنر یک استراتژیست | ۵ / ۲ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۲۶ : جنگ جهانی چهارم (۵) – صهیونیست‌های مسلمان | ۱۲ / ۲ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۲۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۴) – مایه شناسی (۱) – رویای ایرانی | ۱۲ / ۲ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۲۸ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۵) | ۱۹ / ۲ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۲۹ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۵) – مایه شناسی (۲) – دیرین گونه‌ها (۱) | ۱۹ / ۲ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۳۰ : جنگ جهانی چهارم (۶) – فرشتگان قصاب | ۲۶ / ۲ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۳۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۲۶) – مایه شناسی (۳) – دیرین گونه‌ها (۲) | ۲۶ / ۲ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile Uploadbaz

جلسه ۴۳۲ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۵۵ : (جلسه ۴۳۳ تا ۴۴۰ )

جلسه ۴۳۳ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۳۴ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۳۵ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۳۶ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۳۷ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۳۸ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۳۹ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴۰ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۵۶ : (جلسه ۴۴۱ تا ۴۴۸ )

جلسه ۴۴۱ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴۲ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴۳ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴۴ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴۵ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴۶ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴۷ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴۸ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۵۷ : (جلسه ۴۴۹ تا ۴۵۶ )

جلسه ۴۴۹ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۵۰ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (۳)  | ۲۴ / ۵ / ۹۲

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۵۱ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۵۲ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۵۳ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۵۴ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۵۵ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۵۶ :

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz


نظام تمدن نوین اسلامی