تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

مجموعه ۱ : ( جلسه ۱ تا ۸ )

جلسه ۱ : درآمدی بر سیاست گذاری، تصمیم سازی و چاره اندیشی | ۵ / ۱۱ / ۸۵

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۲ : درآمدی بر مبانی دکترینولوژی | ۵ / ۱۱ / ۸۵

دانلودDirectLink DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۳ : انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا | ۱۲ / ۱۱ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴ : در آمدی بر درخت فلسفه | ۱۲ / ۱۱ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۵ : در آمدی بر طرح تطبیقی استراتژیک مدرنیسم و اسلام | ۳ / ۱۲ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۶ : انطباق طرح استراتژیک با فلسفه | ۳ / ۱۲ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۷ : در آمدی بر طرح تطبیقی کلبه ی کرامت و کلبه ی دیجیتالی | ۱۰ / ۱۲ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۸ : در آمدی بر جنین حکمت | ۱۰ / ۱۲ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

مجموعه ۲ : ( جلسه ۹ تا ۱۶ )

جلسه ۹ : انسان شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی | ۱۷ / ۱۲ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۱۰ : درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی هجری | ۱۷ / ۱۲ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۱۱ : مبانی طرح ریزی استراتژیک عالم غربی – دنیا سازی | ۲۴ / ۱۲ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۱۲ : مبانی طرح ریزی استراتژیک عالم اسلامی‌– عقبا سازی | ۲۴ / ۱۲ / ۸۵

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۱۳ : پارادایم تطبیقی (۱) – انتقال شناسی | ۱۶ / ۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۱۴ : پارادایم تطبیقی (۲) – سوپر پارادایم امانیسم | ۱۶ / ۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۱۵ : پارادایم تطبیقی (۳) – استعلاء شناسی | ۲۳ / ۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۱۶ : پارادایم تطبیقی (۴) – ابر وادی خداگرایی | ۲۳ / ۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

مجموعه ۳ : ( جلسه ۱۷ تا ۲۴ )

جلسه ۱۷ : انتقال شناسی اقتصادی – اجتماعی و نظامی‌در غرب | ۳۰ / ۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۱۸ : روش تحلیل استراتژیک | ۳۰ / ۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹ : درآمدی بر دکترین توسعه ، رشد و تعالی | ۶ / ۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۲۰ : رویارویی جهان نور و ظلمت | ۶ / ۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۲۱ : دکترینولوژی (۱) – قاعده و یقین | ۱۳ / ۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲ : دکترینولوژی (۲) – قواعد و اقدام | ۱۳ / ۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 Rodfile Uploadbaz

جلسه ۲۳ : دکترینولوژی (۳) – عزیمت در محیط | ۲۰ / ۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴ : دکترینولوژی (۴) – عمق سیاست | ۲۰ / ۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۴ : ( جلسه ۲۵ تا ۳۲ )

جلسه ۲۵ : دکترینولوژی (۵) – عیار سنجی اقدام | ۲۷ / ۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۶ : دکترینولوژی (۶) – قواعد سیستم | ۲۷ / ۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۷ : دکترینولوژی (۷) – درآمدی بر بیوسایبورگ | ۳ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۸ : دکترینولوژی (۸) – دکترین سیستم | ۳ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۹ : دکترینولوژی (۹) – سیستم‌های ذهنی | ۱۰ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۰ : سیستم‌های فطری | ۱۰ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۱ : هویت سیستمی | ۱۷ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۲ : جایگاه دکترین در سیاست و چاره | ۱۷ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۵ : ( جلسه ۳۳ تا ۴۰ )

جلسه ۳۳: جامعه ی رحمی | ۲۴ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۴: عرصه شناسی | ۲۴ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۵: درآمدی تئوری بازی‌ها در سیاست | ۳۱ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۶: درآمدی بر مهندسی سیاسی | ۳۱ / ۳ / ۸۶

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۷: روند روابط خارجی | ۷ / ۴ / ۸۶

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۸ : روند دیپلماسی عمومی | ۷ / ۴ / ۸۶

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۳۹: معرفت الضعف / آسیب شناسی | ۱۴ / ۴ / ۸۶

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۰: تهدید شناسی | ۱۴ / ۴ / ۸۶

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۶ : ( جلسه ۴۱ تا ۴۸ )

جلسه ۴۱ : قدرت شناسی | ۲۱ / ۴ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۲ : مکاتب امنیت | ۲۱ / ۴ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۳ : روند طرح‌ریزی امنیت مبتنی بر دکترین امنیت | ۴ / ۵ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۴ : مواجهه ی امنیتی کلبه کرامت با کلبه دیجیتالی | ۴ / ۵ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۵ : مدیریت بحران | ۱۱ / ۵ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۶ : هدایت آرامش | ۱۱ / ۵ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۷ : مکعب مدیریت بحران | ۱۸ / ۵ / ۸۶

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۴۸ : جامعه سازی (۱) – درآمدی بر جامعه سازی | ۱۸ / ۵ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۷ : ( جلسه ۴۹ تا ۵۶ )

جلسه ۴۹ : جامعه سازی (۲) – سیر روش در طرح‌ریزی جامعه | ۲۵ / ۵ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۰ : جامعه سازی (۳) – بعثت و جامعه نبوی | ۲۵ / ۵ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۱ : جامعه سازی (۴) – سیاست و جامعه ولایی | ۱ / ۶ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۲ : جامعه سازی (۵) – طرح‌ریزی استراتژی ملی انرژی | ۱ / ۶ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۳ : جامعه سازی (۶) – اقتصاد و جامعه ی خودفروشان | ۱۵ / ۶ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۴ : جامعه سازی (۷) – اقتصاد و جامعه ی ملکی (۱) | ۱۵ / ۶ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۵ : جامعه سازی (۸) – اقتصاد و جامعه ی خودفروشان | ۲۲ / ۶ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۶ : جامعه سازی (۹) – اقتصاد و جامعه ی ملکی(۲) | ۲۲ / ۶ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۸ : ( جلسه ۵۷ تا ۶۴ )

جلسه ۵۷ : جامعه سازی (۱۰) – اقتصاد و دکترین تجارت در جامعه‌ی تجاری | ۲۹ / ۶ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۸ : جامعه سازی (۱۱) – اقتصاد یا کدآمایی | ۲۹ / ۶ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۵۹ : جامعه سازی (۱۲) – اقتصاد و جامعه ی کاپیتالیستی | ۵ / ۷ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۰ : جامعه سازی (۱۳) – اقتصاد و جامعه ی سرمایه داری | ۵ / ۷ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۱ : جامعه سازی (۱۴) – اقتصاد و جامعه ی سوسیالیستی و جامعه ی تعاونی | ۱۲ / ۷ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۲ : جامعه سازی (۱۵) – اقتصاد و جامعه ی انفالی | ۱۲ / ۷ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۳ : جامعه سازی (۱۶) – جامعه ی بیولوژیکی | ۱۹ / ۷ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۴ : جامعه سازی (۱۷) – جامعه ی کلیمی | ۱۹ / ۷ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۹ : ( جلسه ۶۵ تا ۷۲ )

جلسه ۶۵ : جامعه سازی (۱۸) – جامعه ی اطلاعاتی | ۲۶ / ۷ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۶ : جامعه سازی (۱۹) – جامعه ی ورزیده | ۲۶ / ۷ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۷ : جامعه سازی (۲۰) – جامعه ی قضایی | ۳ / ۸ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۸ : جامعه سازی (۲۱) – جامعه ی بیودکترینال | ۳ / ۸ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۶۹ : جامعه سازی (۲۲) – جامعه ی سعیده | ۱۰ / ۸ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۰ : جامعه سازی (۲۳) – جهان نخبگان | ۱۰ / ۸ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۱ : جامعه سازی (۲۴) – جامعه ی رشیده | ۱۷ / ۸ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۲ : جامعه سازی (۲۵) – جامعه ی امنیتی | ۱۷ / ۸ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۰ : ( جلسه ۷۳ تا ۸۰ )

جلسه ۷۳ : جامعه سازی (۲۶) – جامعه ی امنیتی | ۲۴ / ۸ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۴ : جامعه سازی (۲۷) – بیولایف و جامعه ی فطری | ۲۴ / ۸ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۵ : جامعه سازی (۲۸) – جامعه ی فطری و جمهوری تقوا (۱) | ۱ / ۹ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۶ : کلبه سازی (۱) – جهان خانواده | ۱ / ۹ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۷ : جامعه سازی (۲۹) – جامعه ی فطری و جمهوری تقوا (۲) | ۸ / ۹ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۸ : کلبه سازی (۲) – جهان جنین | ۸ / ۹ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۷۹ : جامعه سازی (۳۰) – جامعه ی فطری و جمهوری تقوا (۳) | ۱۵ / ۹ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۸۰ : کلبه سازی (۳) – جهان کودک | ۱۵ / ۹ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۱ : ( جلسه ۸۱ تا ۸۸ )

جلسه ۸۱ : جامعه سازی (۳۱) – جامعه ی فطری و جمهوری تقوا (۴) | ۲۲ / ۹ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۸۲ : کلبه سازی (۴) – جهان نوجوان | ۲۲ / ۹ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۸۳ : جامعه سازی (۳۲) – جامعه ی نقوی و جمهوری تقوا (۵) | ۲۹ / ۹ /۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۸۴ : کلبه سازی (۵) – جهان | ۲۹ / ۹ /۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۸۵ : جامعه سازی (۳۳) – جامعه ی مافیایی | ۶ / ۱۰ /۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۸۶ : کلبه سازی (۶) – جهان ازدواج | ۶ / ۱۰ /۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۸۷: جامعه سازی (۳۴) – جامعه ی فطری و جمهوری تقوا (۶) | ۱۳ / ۱۰ /۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۸۸ : کلبه سازی (۷) – جهان میانسالان | ۱۳ / ۱۰ /۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۲ : ( جلسه ۸۹ تا ۹۶ )

جلسه ۸۹ : جامعه سازی (۳۵) – جامعه ی عاشورایی | ۲۷ / ۱۰ /۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۰ : کلبه سازی (۸) – جهان پیران | ۲۷ / ۱۰ /۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۱ : جامعه سازی (۳۶) – جامعه ی اقتصاد سرمایه داری | ۴ / ۱۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۲ : کلبه سازی (۹) – جهان کهنسالان | ۴ / ۱۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۳ : جامعه سازی (۳۷) – فرایند تحول ساختاری | ۱۱ / ۱۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۴ : کلبه سازی (۱۰) – وزارت خانواده | ۱۱ / ۱۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۵ : جامعه سازی (۳۸) – جامعه ی نهضتی | ۱۸ / ۱۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۶ : کلبه سازی (۱۱) – کلبه مشاهیر | ۱۸ / ۱۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۳ : ( جلسه ۹۷ تا ۱۰۴ )

جلسه ۹۷ : مهندسی منازعات (۱) | ۲۵ / ۱۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۸ : کلبه شهرزاد – مهندسی منازعات (۲) | ۲۵ / ۱۱ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۹۹ : مهندسی منازعات (۳) | ۲ / ۱۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۰ : مهندسی منازعات (۴) | ۲ / ۱۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۱ : مهندسی منازعات (۵) | ۱۶ / ۱۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۲ : مهندسی منازعات (۶) | ۱۶ / ۱۲ / ۸۶

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۳ : مهندسی منازعات (۷) | ۱۵ / ۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۴ : مهندسی منازعات (۸) | ۱۵ / ۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۴ : ( جلسه ۱۰۵ تا ۱۱۲ )

جلسه ۱۰۵ : مهندسی منازعات (۹) | ۲۲ / ۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۶ : مهندسی منازعات (۱۰) | ۲۲ / ۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۷ : مهندسی منازعات (۱۱) | ۲۹ / ۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۸ : مهندسی منازعات (۱۲) | ۲۹ / ۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۰۹ : فلسفه‌ی سیاسی – دکترین ذبیح الله | ۵ / ۲ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۰ : امنیت سیاسی | ۵ / ۲ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۱ : فلسفه‌ی فرهنگ و حکمت ادب | ۱۲ / ۲ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۲ : امنیت فرهنگی | ۱۲ / ۲ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۵ : ( جلسه ۱۱۳ تا ۱۲۰ )

جلسه ۱۱۳ : فلسفه­ی ‌اجتماعی‌  | ۱۹ / ۲ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۴ : امنیت اجتماعی | ۱۹ / ۲ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۵ : فلسفه­ی ‌اقتصادی | ۲۶ / ۲ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۶ : امنیت اقتصادی | ۲۶ / ۲ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۷ : فلسفه­ی ‌حقوق | ۲ / ۳ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۸ : فلسفه­ی ‌انتظامی | ۲ / ۳ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۱۹ : امنیت قضایی | ۹ / ۳ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۲۰ : امنیت انتظامی | ۹ / ۳ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۶ : ( جلسه ۱۲۱ تا ۱۲۸ )

جلسه ۱۲۱ : دکترینولوژی – امنیت (۲۲) – فلسفه تعلیم و تربیت | ۲۳ / ۳ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۲۲ : دکترینولوژی – امنیت (۲۳) – امنیت تعلیم و تربیت | ۲۳ / ۳ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۲۳ : طرح‌ریزی استراتژیک (۱) – طرح تعلیم و تأدیب و تربیت (۱) | ۶ / ۴ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۲۴ : طرح‌ریزی استراتژیک (۲) – طرح تعلیم و تأدیب و تربیت (۲) | ۶ / ۴ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۲۵ : طرح‌ریزی استراتژیک (۳) – طرح یوسف (ع) (۱) | ۱۳ / ۴ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۲۶ : طرح‌ریزی استراتژیک (۴) – طرح یوسف (ع) (۲) | ۱۳ / ۴ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۲۷ : طرح‌ریزی استراتژیک (۵) – طرح موسی (ع) | ۲۰ / ۴ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۲۸ : طرح‌ریزی استراتژیک (۶) – طرح مـعـراج | ۲۰ / ۴ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۷ : ( جلسه ۱۲۹ تا ۱۳۶ )

جلسه ۱۲۹ : طرح‌ریزی استراتژیک (۷) – طرح یونس (ع) | ۲۷ / ۴ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۰ : طرح‌ریزی استراتژیک (۸) – طرح تحــول | ۲۷ / ۴ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۱ : طرح‌ریزی استراتژیک (۹) – طرح فطرت | ۳ / ۵ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۲ : طرح‌ریزی استراتژیک (۱۰) – طرح محـمد (ص) | ۳ / ۵ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۳ : طرح‌ریزی استراتژیک (۱۱) – طرح علی (ع) | ۱۰ / ۵ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۴ : طرح‌ریزی استراتژیک (۱۲) – طرح بعثت | ۱۰ / ۵ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۵ : طرح‌ریزی استراتژیک (۱۳) – طرح ابراهیم (۱) – فلسفه پزشکی | ۱۷ / ۵ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۶ : طرح‌ریزی استراتژیک (۱۴) – طرح ابراهیم (۲) – حکمت سلامت | ۱۷ / ۵ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۸ : ( جلسه ۱۳۷ تا ۱۴۴ )

جلسه ۱۳۷ : ادبستان- مورد مطالعاتی- طرح نفخه (۱) | ۱۸ / ۷ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۸ : ادبستان- مورد مطالعاتی- طرح نفخه (۲) | ۱۸ / ۷ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۳۹ : ادبستان- دامنه­ طرح‌ریزی استراتژیک (۱) | ۲۵ / ۷ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۰ : ادبستان- دامنه­ طرح‌ریزی استراتژیک (۲) | ۲۵ / ۷ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۱ : ادبستان- مورد مطالعاتی- طرح رضایت (۱) | ۲ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۲ : ادبستان- مورد مطالعاتی- طرح رضایت (۲) | ۲ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۳ : ادبستان- مورد مطالعاتی- طرح رحمت (۱) | ۹ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۴ : ادبستان- مورد مطالعاتی- طرح رحمت (۲) | ۹ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۱۹ : ( جلسه ۱۴۵ تا ۱۵۲ )

جلسه ۱۴۵ : سینمای استراتژیک (۱) | ۱۶ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۶ : سینمای استراتژیک (۲) – بررسی سریال لاست | ۱۶ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۷ : دکترین دموکراسی آمریکایی (۱) | ۲۳ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۸ : سینمای استراتژیک (۳) | ۲۳ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۴۹ : سینمای استراتژیک (۴) | ۳۰ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۰ : حق ترسیدن/گزارش مرکز سیاست دوحزبی آمریکا | ۳۰ / ۸ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۱ : سینمای استراتژیک (۵) – سری یکم سریال ۲۴ | ۷ / ۹ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۲ : سینمای استراتژیک (۶) میزگرد فیلم ملک­ سلیمان نبی (ص) | ۷ / ۹ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۰ : ( جلسه ۱۵۳ تا ۱۶۰ )

جلسه ۱۵۳ : سینمای استراتژیک (۷) – سری یکم سریال ۲۴ | ۱۴ / ۹ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۴ : گزارش ویژن ۲۱۵ دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا | ۱۴ / ۹ / ۸۷

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۵ : سینمای استراتژیک (۸) – سری دوم سریال ۲۴ | ۲۱ / ۹ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۶ : گزارش استراتژیک مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا | ۲۱ / ۹ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۷ : سینمای استراتژیک (۹) – سری دوم سریال ۲۴ | ۲۸ / ۹ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۸ : گزارش ۲۲۵ جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا | ۲۸ / ۹ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۵۹ : سینمای استراتژیک (۱۰) – سری سوم سریال ۲۴ | ۱۲ / ۱۰ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۶۰ : ادبستان – ظرفیت شناسی انسان | ۱۲ / ۱۰ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۱ : ( جلسه ۱۶۱ تا ۱۶۸ )

جلسه ۱۶۱ : سینمای استراتژیک (۱۱) – سری چهارم سریال ۲۴ | ۲۶ / ۱۰ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۶۲ : ادبستان – روش شناسی ادب | ۲۶ / ۱۰ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۶۳ : سینمای استراتژیک (۱۲) – سری پنجم سریال ۲۴ | ۱۰ / ۱۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۶۴ : ادبستان – نظام شناسی ادب | ۱۰ / ۱۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۶۵ : سینمای استراتژیک (۱۳) – سری ششم سریال ۲۴ | ۱۷ / ۱۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۶۶ : ادبستان – طرح قادر (۱) | ۱۷ / ۱۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۶۷ : سینمای استراتژیک (۱۴) – فیلم Waltz with Bashir | تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۶۸ : ادبستان – طرح قادر (۲) | ۲۴ / ۱۱ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۲ : ( جلسه ۱۶۹ تا ۱۷۶ )

جلسه ۱۶۹ : سینمای استراتژیک (۱۵) – سری اول سریال فرار از زندان | ۱ / ۱۲ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۰ : سینمای استراتژیک (۱۶) – سری اول سریال فرار از زندان | ۱ / ۱۲ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۱ : ادبستان – طرح قادر (۳) | ۲۲ / ۱۲ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۲ : ادبستان – طرح ماموریت | ۲۲ / ۱۲ / ۸۷

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۳ : دکترینولوژی قدرت نرم – درآمدی بر طرح‌ریزی قدرت نرم | ۷ / ۸ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۴ : دکترینولوژی قدرت نرم – دکترین اقدام نامتقارن (۱) | ۷ / ۸ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۵ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد انسان‌مدار | ۱۴ / ۸ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۶ : دکترینولوژی قدرت نرم – دکترین اقدام نامتقارن (۲) | ۱۴ / ۸ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۳ : ( جلسه ۱۷۷ تا ۱۸۴ )

جلسه ۱۷۷ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد معرفت‌مدار (۱) | ۲۱ / ۸ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۸ : دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (۱) – اقتصاد در قدرت نیمه‌سخت | ۲۱ / ۸ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۷۹ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد معرفت‌مدار (۲) | ۲۸ / ۸ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۰ : دکترینولوژی قدرت نرم – زیرساخت قدرت نرم (۱) | ۲۸ / ۸ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۱ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد علم‌مدار (۱) | ۵ / ۹ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۲ : سینمای استراتژیک (۱۷) – سریال Alias | تاریخ ۵ / ۹ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۳ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد علم‌مدار (۲) | ۱۲ / ۹ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۴ : دکترینولوژی قدرت نیمه سخت (۲) – روند IMA وDDR | تاریخ ۱۲ / ۹ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۴ : ( جلسه ۱۸۵ تا ۱۹۲ )

جلسه ۱۸۵ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد علم‌مدار (۳) | ۱۹ / ۹ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۶ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد علم‌مدار (۴) | ۱۹ / ۹ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۷ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد روش‌مدار (۱) | ۲۶ / ۹ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۸ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد روش‌‌مدار (۲) | ۲۶ / ۹ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۸۹ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد تاریخ‌مدار (۱) | ۳ / ۱۰ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۰ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد تاریخ‌مدار (۲) | ۱۰ / ۱۰ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۱ : دکترینولوژی قدرت نرم- زیرساخت قدرت نرم- تئاتر استراتژیک | ۱۰ / ۱۰ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۲ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد نظام‌مدار (۱) | ۱۷ / ۱۰ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۵ : ( جلسه ۱۹۳ تا ۲۰۰ )

جلسه ۱۹۳ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد نظام‌مدار (۲) | ۱۷ / ۱۰ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۴ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد اجتماع‌مدار (۱) | ۲۴ / ۱۰ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۵ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد اجتماع‌مدار (۲) | ۲۴ / ۱۰ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۶ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد تحول‌مدار | ۱ / ۱۱ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۷ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد کلبه‌مدار | ۱ / ۱۱ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۸ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد ستیزه‌مدار (۱) | ۸ / ۱۱ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۱۹۹ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد ستیزه‌مدار(۲) | ۸ / ۱۱ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۰۰ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد ولایت‌مدار | ۱۵ / ۱۱ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۶ : ( جلسه ۲۰۱ تا ۲۰۸ )

جلسه ۲۰۱ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد عرصه‌مدار | ۱۵ / ۱۱ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۰۲ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد قدرت‌مدار | ۲۹ / ۱۱ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۰۳ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد امنیت‌مدار | ۲۹ / ۱۱ / ۸۸

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۰۴ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد وخامت‌مدار | ۶ / ۱۲ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۰۵ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد محیط‌مدار | ۶ / ۱۲ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۰۶ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد تصمیم‌مدار | ۲۰ / ۱۲ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۰۷ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد استقامت‌مدار | ۲۰ / ۱۲ / ۸۸

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۰۸ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد فرقان‌مدار | ۱۹ / ۱ / ۸۹

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۷ : ( جلسه ۲۰۹ تا ۲۱۶ )

جلسه ۲۰۹ : بررسی گزارش NPR – دکترین جدید هسته ای آمریکا | ۱۹ / ۱ / ۸۹

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۰ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد مشتری‌مدار | ۲۶ / ۱ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۱ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد علم‌مدار (۵) | ۲۶ / ۱ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۲ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد مشتری‌مدار (۲) | ۲ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۳ : طرح‌ریزی استراتژیک – مورد مطالعاتی بررسی امنیت شرق کشور | ۲ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۴ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد مسجد مدار | ۹ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۵ : طرح‌ریزی استراتژیک – کمیت تطور در طرح‌ریزی استراتژیک | ۹ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۶ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد حدودمدار (۱) | ۱۶ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۸ : ( جلسه ۲۱۷ تا ۲۲۴ )

جلسه ۲۱۷ : طرح ریزی استراتژیک – کمیت جغرافیای نهضتی – جغرافیای نهضت موسوی | ۱۶ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۸ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد حدودمدار (۲) | ۲۳ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۱۹ : طرح‌ریزی استراتژیک – اسلام ناب | ۲۳ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۰ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد حدودمدار (۳) | ۳۰ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۱ : طرح‌ریزی استراتژیک – اسلام ناب (۲) | ۳۰ / ۲ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۲ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد مشتری‌مدار | ۶ / ۳ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۳ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد | ۶ / ۳ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۴ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد عاقبت مدار (۱) | ۱۳ / ۳ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۲۹ : ( جلسه ۲۲۵ تا ۲۳۲ )

جلسه ۲۲۵ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد عاقبت مدار (۲) | ۱۳ / ۳ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۶ : طرح‌ریزی استراتژیک – روی‌کرد عاقبت‌مدار (۳) | ۲۰ / ۳ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۷ : طرح‌ریزی استراتژیک – سند دکترین نیروهای مسلح آمریکا (۱) | ۲۰ / ۳ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۸ : طرح ریزی استراتژیک – سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (۱) | ۲۷ / ۳ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۲۹ : طرح ریزی استراتژیک – سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (۲) | ۲۷ / ۳ / ۸۹

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۰ : طرح‌ریزی استراتژیک – سند دکترین نیروهای مسلح آمریکا (۲) | ۳ / ۴ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۱ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد حیات مدار | ۳ / ۴ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۲ : طرح‌ریزی استراتژیک – نقشه‌ی علم در دکترینولوژی – نقشه ی علم مدرن | ۲۲ / ۷ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۰ : ( جلسه ۲۳۳ تا ۲۴۰ )

جلسه ۲۳۳ : طرح‌ریزی استراتژیک – نقشه ی علم در دکترینولوژی – نقشه ی علم هجری | ۲۲ / ۷ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۴ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی ایمان (۱) | ۲۹ / ۷ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۵ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی ایمان (۲) – ارباب ایمان | ۲۹ / ۷ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۶ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی هنر | ۶ / ۸ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۷ : طرح ریزی استراتژیک – در آمدی بر دکترین سینما | ۶ / ۸ / ۸۹

دانلودDirectLink | DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۸ : طرح ریزی استراتژیک – درآمدی بر طرح جامع حضور | ۱۳ / ۸ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۳۹ : طرح ریزی استراتژیک – درآمدی بر طرح جامع هجرت | ۱۳ / ۸ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴۰ : طرح ریزی استراتژیک – انسان در مدرنیته | ۲۰ / ۸ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۱ : ( جلسه ۲۴۱ تا ۲۴۸ )

جلسه ۲۴۱ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی انسان در قرآن (۱) | ۲۰ / ۸ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴۲ : نقشه ی انسان در قرآن (۲) | ۱۸ / ۹ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴۳ : حکمت خلقت | ۱۸ / ۹ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴۴ : متافیزیک حضور | ۲۵ / ۹ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴۵ : حکمت حضور | ۲ / ۱۰ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴۶ : جهان موازی در world building | تاریخ ۲ / ۱۰ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴۷ : منازعه در نبردگاه ذهن | ۹ / ۱۰ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۴۸ : جهان موازی (۱) | ۱۶ / ۱۰ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

مجموعه ۳۲ : ( جلسه ۲۴۹ تا ۲۵۶ )

جلسه ۲۴۹ : جهان موازی (۲) | ۱۶ / ۱۰ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz

جلسه ۲۵۰ : جهان موازی (۳) | ۳۰ / ۱۰ / ۸۹

دانلودDirectLink DirectLink2 | Rodfile | Uploadbaz


نظام تمدن نوین اسلامی